Jobsrepublic

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegeven van sollicitanten. Door Jobsrepublic worden persoonsgegevens verwerkt. Jobsrepublic hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Jobsrepublic houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
Als Jobsrepublic zijn wij de verwerker van uw persoonsgegevens. De betreffende organisatie waar u uw sollicitatie naar verzendt is de verantwoordelijke van uw gegevens. Wanneer de organisatie een privacy statement gepubliceerd heeft op de carrière-site waar u uw sollicitatie indient, is deze complementair aan de privacy statement van Jobsrepublic en van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
 
·     Verantwoordelijke: De organisatie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bijvoorbeeld een werkgever welke persoonlijke data van kandidaten verwerkt. 
·     Betrokkenen: Kandidaten zijn de betrokkenen omdat ze geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van persoonlijke gegevens die ze aan organisaties verstrekken. De cv's kunnen bijvoorbeeld hun namen, woonadressen of telefoonnummers bevatten. De GDPR bestaat om dit soort gegevens te beschermen.
·     Verwerkers: Je recruitmentsysteem is de verwerker omdat deze namens je organisatie kandidaat gegevens verwerkt.
 
Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 
 
Gebruik van uw gegevens
Jobsrepublic verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de werving- en selectie doeleinden van de betreffende organisatie (de verantwoordelijke). Dit houdt in dat gegevens worden gebruikt voor:
 
·      Het beoordelen van de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht
·      Werving- en selectie doeleinden die onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces
·      Het bewaren van gegevens voor toekomstige werving- en selectiedoeleinden, indien overeengekomen met de sollicitant
 
Openbaarmaking van gegevens aan anderen
Wij openbaren geen persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald.
 
1. Wij kunnen dergelijke gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld via een carrièresite een sollicitatie verricht bij een derde organisatie.
 
2. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven om namens ons taken uit te voeren. De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Jobsrepublic behoudt de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden.
 
3. Uw gegevens worden verstrekt aan Jobsrepublic, maar worden gehost en opgeslagen in een database op servers die zich in Ierland bevinden in het Europese datacenter van Amazon en op servers die zich in Nederland bevinden bij Intrahosting in Stadkanaal. Jobsrepublic is verantwoordelijk voor het beheer van de data op deze servers. 
 
4. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van Jobsrepublic of de deelnemers te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.
 
Bewaartermijn 
Jobsrepublic bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen via supportdesk@jobsrepublic.nl. Ook biedt Jobsrepublic u de mogelijkheid om na een sollicitatie contact op te nemen met de betreffende organisatie door te reageren op de automatische sollicitatiebevestiging.
 
Veiligheid
Jobsrepublic heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.
 
Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.
 
Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. 
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Wijzigingen
Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 24-05-2018. 
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 
 
Contactgegevens
Jobsrepublic
Nachtwachtlaan 20-5
1058 EA Amsterdam
info@jobsrepublic.nl
T. 020-2611260